G M A T استعداد و آمادگی تحصیلی

استعداد و آمادگی تحصیلی - آزمون ها
1390/06/12

دانلود دفترچه ثبت نام دکتری سال 1390

دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دکتری نیمه متمرکز سال 1390 

 حاوی رشته ها و مواد امتحانی در کلیه گروههای آزمایشی 

دانلود از اینجا